Standaard garantiebeleid van de fabrikant

 Algemene gebruiksvoorwaarden voor het aanmaken en gebruiken van een klantaccount om een product te registreren (laatst bijgewerkt: 16-06-2021)

 

1. Algemeen

Deze betreffende versie van de algemene gebruiksvoorwaarden (hierna "AGV" genoemd), zoals opgesteld door GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm, Duitsland (hierna "GARDENA", "wij", "ons" of "onze"), die geldig is op het moment dat het contract voor het aanmaken en gebruiken van een persoonlijke klantaccount voor het registreren van een product is afgesloten, is van toepassing.
GARDENA is een dochteronderneming van de Husqvarna Group. Het doel van het klantaccount en de geleverde diensten via het klantaccount is om u in staat te stellen uw producten te registreren en een overzicht te krijgen van deze geregistreerde producten en gerelateerde diensten.
Algemene voorwaarden van de gebruikers die afwijken van of een aanvulling vormen op deze AGV zijn niet van toepassing.

 

2. Basisvereisten, een klantaccount aanmaken

Het aanmaken en gebruiken van een klantaccount is gratis. Het aanmaken van een klantaccount is niet verplicht, maar wel noodzakelijk om een product te registreren.

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om een account aan te maken.
Met een klantaccount kunt u mogelijk ook gebruikmaken van diensten waarvoor kosten in rekening worden gebracht. De respectievelijke algemene voorwaarden voor gebruik en gegevensbescherming kunnen van toepassing zijn op deze diensten. U ontvangt hierover een aparte melding wanneer u zich aanmeldt bij deze dienst.
Wanneer u een klantaccount aanmaakt, gaat u ermee akkoord dat er een persoonlijk account wordt aangemaakt. Dit klantaccount wordt beheerd door de Husqvarna Group. Wanneer u een klantaccount aanmaakt, moet u een gebruikersnaam (e-mailadres) en een wachtwoord kiezen. Uw gebruikersnaam en wachtwoord mogen niet schadelijk, beledigend, raciaal of etnisch aanstootgevend, seksueel expliciet of lasterlijk zijn en mogen geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of op persoonlijke privacyrechten.
Bij het aanmaken van het klantaccount wordt u gevraagd om uw e-mailadres, voor- en achternaam, land van herkomst en wachtwoord. Bij het aanmaken van een account verbindt u zich ertoe enkel juiste (en actuele) informatie in te voeren. Nadat u uw registratiegegevens hebt verzonden, ontvangt u een bevestiging per e-mail met een bevestigingslink. Klik op deze bevestigingslink om de registratie te voltooien. Zodra u zich hebt geregistreerd, ontvangt u uw eigen klantaccount met uw eigen aanmeldgegevens. U hebt dan het recht om uw klantaccount te gebruiken binnen het kader van deze AGV.
Uw account is persoonlijk en u mag uw account niet overdragen aan derden of toestaan dat derden uw klantaccount gebruiken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw aanmeldgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden. Om veiligheidsredenen moet het wachtwoord regelmatig worden gewijzigd. Als u redenen hebt om aan te nemen dat een derde toegang heeft gekregen tot uw klantaccount, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Als we redenen hebben om aan te nemen dat een derde onbevoegde toegang tot uw klantaccount heeft verkregen, zijn we gerechtigd om de toegang tot uw klantaccount op te schorten, zonder daartoe verplicht te zijn.
Als u zich enkele maanden achter elkaar niet hebt aangemeld bij uw klantaccount, behouden wij ons het recht voor om u een e-mailbericht te sturen en u te informeren dat als u uw klantaccount wilt behouden, u zich binnen een bepaalde periode nadat u het e-mailbericht hebt ontvangen, dient aan te melden bij uw klantaccount. Als u zich niet binnen deze specifieke periode aanmeldt bij uw klantaccount, zullen wij uw klantaccount deactiveren of verwijderen en u per e-mail informeren.

 

3. Verwerken van persoonsgegevens

 Wanneer u een klantaccount aanmaakt, wordt u gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken. Lees onze privacyverklaring voordat u de website gebruikt. U vindt onze privacyverklaring hier: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/be-nl/privacy-notice/

 

4. Licentie

 Mits u deze algemene gebruiksvoorwaarden accepteert en naleeft, verleent GARDENA u een niet-exclusieve, niet-toewijsbare, niet-overdraagbare en herroepbare licentie (hierna "Licentie" genoemd) voor het gebruik van het klantaccount en gerelateerde diensten. De licentie wordt verleend voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik. GARDENA geeft u of andere personen geen toestemming om de diensten die via het klantaccount aan u worden geleverd, te kopiëren of te wijzigen. U en derden mogen de diensten niet zonder onze toestemming ontwikkelen, aanvullen, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering. Elektronische aanvallen van welke aard dan ook op de diensten zijn verboden. Dit geldt eveneens voor het verzenden van virussen of spyware. Elke poging hiertoe is een schending van de rechten van GARDENA. Als u deze beperkingen of andere in dit artikel 3 genoemde beperkingen schendt, is het GARDENA toegestaan om zonder voorafgaande kennisgeving over te gaan tot buitengewone opzegging van de licentie en de algemene voorwaarden. U kunt ook worden vervolgd of aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade.

Deze licentie wordt verleend voor onbepaalde tijd. De licentie is geldig tot deze wordt beëindigd op grond van artikel 8 hieronder. Artikel 69(e) van de UrhG (Duitse wet op het auteursrecht) blijft hierbij onverminderd van kracht.

 

5. Uw gebruik van het klantaccount en de diensten; rechten van derden

U mag alleen gebruikmaken van het klantaccount en de diensten en inhoud die aan u worden geleverd op grond van deze gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord en garandeert dat u de diensten en de inhoud ervan niet zult gebruiken op een manier die:

a) misleidend, onwaar of onjuist is,
b) illegale activiteiten promoot of aanmoedigt,
c) raciaal of etnisch aanstootgevend is en/of neerkomt op opruiing tegen een minderheid (zoals een nationale of etnische groep),
d) lasterlijk is of anderszins seksueel expliciet is,
e) seksuele geaardheid of een geloofsovertuiging aanvalt of op enige andere manier discriminerend is,
f) een persoon beledigt of vervolgt,
g) op enigerlei wijze schadelijk, beledigend, aanstootgevend of onwettig is of inbreuk maakt op de rechten van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten en merkrechten), of
h) anderszins in strijd is met het beoogde doeleinde van de diensten of deze algemene gebruiksvoorwaarden.

U bent als gebruiker rechtstreeks aansprakelijk jegens derden voor inbreuken op rechten van deze derden die onder uw verantwoordelijkheid vallen. In het geval van gerechtvaardigde claims van derden tegen GARDENA als gevolg van een dergelijke inbreuk, bent u verplicht GARDENA volledig schadeloos te stellen, tenzij u kunt aantonen dat u niet verantwoordelijk bent voor de schadeveroorzakende inbreuk.

 

6. Netwerkkosten en toegang

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van uw toegang tot het netwerk dat vereist is om de diensten te gebruiken. Er kunnen extra kosten van toepassing zijn, bijvoorbeeld voor gegevensoverdracht. Wij betalen deze kosten niet. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van de nieuwste hardware of software die nodig is voor de toegang tot en het gebruik van onze diensten.

 

7. Garantie en aansprakelijkheid van GARDENA

GARDENA streeft ernaar te zorgen dat het klantaccount met zo min mogelijk onderbrekingen kan worden gebruikt. Om technische redenen kunt u uw klantaccount mogelijk slechts beperkt of helemaal niet gebruiken, zowel wat betreft tijd als inhoud. U aanvaardt uitdrukkelijk dat het niet mogelijk is software zodanig te ontwikkelen dat storingen in alle mogelijke gebruiksomstandigheden worden uitgesloten. Er is geen garantie dat toegang tot het klantaccount niet wordt beïnvloed of onderbroken door onderhoudswerkzaamheden, updates of andere storingen (met name technische problemen of hardware- of softwarefouten).
Als GARDENA op grond van deze AGV gratis diensten levert, is GARDENA alleen aansprakelijk voor opzet of grove schuld. Artikel 523 en 524 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) zijn van overeenkomstige toepassing op materiaaldefecten en titelgebreken.
Verder geldt het volgende:
GARDENA is aansprakelijk voor opzet en grove schuld krachtens de bepalingen van de Produkthaftungsgesetz (Duitse Wet inzake productaansprakelijkheid:), voor overlijden, fysiek letsel en gezondheidsschade door schuld (of nalatigheid), voor opzettelijke verzwijging van een defect of aanvaarding van een garantie in overeenstemming met wettelijke voorschriften en voor zover de toepasselijkheid van artikel 44a van de TKG (Duitse telecommunicatiewet) (aansprakelijkheid van de leverancier van telecommunicatiediensten toegankelijk voor het publiek) van kracht is.
Bij het louter door nalatigheid tekortschieten in een wezenlijke contractuele verplichting is de aansprakelijkheid van GARDENA beperkt tot te voorziene, gewoonlijk optredende schade. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, op de naleving waarvan de contractuele partner vast kan vertrouwen en verzaking waarvan de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt.
In alle andere gevallen is aansprakelijkheid van GARDENA uitgesloten. Voor zover de aansprakelijkheid van GARDENA wordt uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar medewerkers, arbeidskrachten, werknemers, vertegenwoordigers en agenten.

 

 

8. Beëindiging van de dienst

U kunt uw klantaccount op elk gewenst moment verwijderen en uw gebruik van de dienst staken. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via info@gardena.be Indien u ernstig tekortschiet in de nakoming van deze AGV of als zich andere uitzonderlijke omstandigheden voordoen, behoudt GARDENA zich conform de wettelijke bepalingen het recht voor om de overeenkomst waarop deze AGV betrekking hebben, om gegronde redenen zonder opzegtermijn te beëindigen, waarmee ook uw klantaccount en de toegang tot de diensten worden beëindigd.

 

9. Wijzigingen in de algemene gebruiksvoorwaarden en beëindiging van het klantaccount

GARDENA komt voortdurend met vernieuwingen om gebruikers de best mogelijke ervaring te bieden. Daarom behoudt GARDENA zich het recht voor om deze AGV te allen tijde en zonder opgave van redenen bij te werken of te wijzigen, tenzij dit voor u als gebruiker onredelijk is. Voorbeelden van type- of functiewijzigingen zijn bugfixes, beveiligingspatches en verbeterde functionaliteit. GARDENA brengt u tijdig op de hoogte van updates en wijzigingen in de AGV. Als u niet binnen vier (4) weken na kennisgeving bezwaar maakt tegen het toepassen van de nieuwe AGV, wordt u geacht de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd. Als u bezwaar maakt, blijven de huidige algemene gebruiksvoorwaarden van het gebruikerscontract van kracht. GARDENA behoudt zich echter het recht voor om het gebruikerscontract te beëindigen in geval van bezwaar. In de kennisgeving aan u zal GARDENA u informeren over uw recht om bezwaar te maken en de betreffende bezwaarperiode.
U hebt het recht om uw klantaccount op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren.
Wij hebben het recht uw toegang tot uw klantaccount met onmiddellijke ingang op te schorten als wij redenen hebben om aan te nemen dat u deze algemene gebruiksvoorwaarden schendt. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om de levering van het klantaccount te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken te wijzigen, te onderbreken of tijdelijk of permanent op te schorten, waaronder in het geval dat wij daartoe verplicht zijn op grond van een wet of een beslissing van een autoriteit. U gaat ermee akkoord dat wij in geval van een dergelijke wijziging, onderbreking of opschorting geen aansprakelijkheid hebben tegenover u of derden.

 

10. Toepasselijk recht

Op deze AGV is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, behoudens het internationaal privaatrecht en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG). Door deze forumkeuze verliest u als consument echter niet de bescherming die u wordt toegekend door bepalingen waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken volgens het recht van de staat waar u gewoonlijk verblijft.

11. Contactgegevens

Als u vragen hebt over de diensten, kunt u contact opnemen via:
info@gardena.be
Laatste wijziging: 16 juni 2021