A sütiket webhelyünkön a felhasználói élmény javítása érdekében használjuk. Ha folytatja a webhelyen a böngészést, ezzel hozzájárul a sütik használatához. További információkat itt talál Sütik

A „GARDENA robotfűnyíró - Ön vásárol, mi fizetünk érte!”
megnevezésű promóció
hivatalos részvételi és promóciós valamint adatkezelési szabályzata
2017. május 1. – 2017. augusztus 31.


1. A Promóció Szervezője

A „ GARDENA robotfűnyíró - Ön vásárol, mi fizetünk érte!” elnevezésű, termékvásárláshoz kötött promóció (a továbbiakban: Promóció) szervezője a Husqvarna Magyarország Kft. (1044 Budapest, Ezred u. 1-3., cégjegyzékszám: 01-09-260813, adószám: 10802683-2-01; a továbbiakban: Szervező).

A Promócióhoz kapcsolódó adatrögzítést- és feldolgozást illetve a pénzvisszafizetéssel kapcsolatos feladatokat a Szervező látja el.

2. A Promócióban résztvevő személyek és a részvétel feltétele

A Promócióban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező természetes személy, továbbá minden Magyarországon érvényesen bejegyezett és működő jogi személy (továbbiakban: Résztvevő) - kivéve a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontja) -, aki a Promóció időtartama alatt, a 4. pontban felsorolt áruházláncokhoz tartozó bármely magyarországi áruházban vagy GARDENA szakkereskedésben megvásárol bármilyen elérhető GARDENA robotfűnyírógépet.

A jelen Promócióban egy személy (mind a természetes mind a jogi személyek) csak egy alkalommal vehet részt és csak egy a Promóció időtartama alatt megvásárolt GARDENA robotfűnyírógépre nézve kérheti az utólagos vételár kedvezményt.

A Promócióban a Résztvevő vagy (i) az internetes oldalon (http://www.gardena.com/hu/garden-life/campaigns/cashback/) található regisztrációs felület kitöltésével, személy adatainak megadásával és a vásárlást igazoló blokk vagy számla feltöltésével, vagy amennyiben ez nem lehetséges, úgy (ii) az 1. mellékletben található regisztrációs lap kitöltésével, személyes adatainak megadásával és a vásárlást igazoló blokk vagy számla másolatának papír alapon az 5. pontban megadott címre való megküldésével regisztrál (vesz részt).

A regisztráció abban az esetben sikeres, ha az összes mezőt kitölti a Résztvevő (azon mezők kitöltése nem kötelező, ahol ilyen feltüntetésre kerül), feltölti vagy mellékeli a vásárlást igazoló blokkot vagy számlát, valamint elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a személyes adatait a Promóció lebonyolítása céljából kezelje.

A regisztráció során a Részvevőnek lehetősége van arra, hogy feliratkozzon a Szervező hírlevelére, és ezzel felhatalmazza a Szervezőt arra, hogy a Promóció lebonyolítását követően a Részvevő nevét és e-mail címét elektronikus adatbázisában rögzítse és kezelje abból a célból, hogy az általa forgalmazott termékkel kapcsolatos hírekkel, információkkal, továbbá promóciókkal kapcsolatosan rendszeresen elektronikus hírlevelet, tájékoztatókat küldjön. A Hírlevélre való feliratkozás nem feltétele a Promócióban való részvételnek, és a vonatkozó adatkezelési szabályzat a http://www.gardena.com/hu/garden-life/campaigns/cashback/terms-and-conditions/ címen érhető el.

A Promócióban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi és adatkezelési szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

3. A Promóció időtartama

A Promócióban a 2017. május 1. és augusztus 31. közötti vásárlások vehetnek részt, feltéve, hogy a Résztvevő az utólagos vételárkedvezmény érvényesítéséhez szükséges regisztrációt (regisztrációs adatlap kitöltése és blokk/számla feltöltése vagy postai úton a Szervezőhöz való megküldése) legkésőbb 2017. szeptember 15. 24:00 óráig teljesíti. Az ezt követően feltöltött, illetve postára adott regisztrációk nem vesznek részt a Promócióban.

4. A Promócióban résztvevő termékek, GARDENA szakkereskedések és magyarországi áruházláncok

A Promócióban részt vesz minden, Magyarországon forgalomba hozott GARDENA robotfűnyírógép, amelyet a Fogyasztó a Promóció 3. pont szerinti időtartama alatt az alábbi áruházláncokhoz tartozó magyarországi üzletek bármelyikében vagy bármely GARDENA szakkereskedésben megvásárol:
- OBI Hungary Retail Kft.
- GARDENA szakkereskedések listája megtekinthető honlapunkon a Partnerek fül alatt, vagy az alábbi internetes címre kattintva: http://www.gardena.com/hu/retailer-locator/

A fenti áruházak termékválasztéka üzletenként eltérő lehet, és előfordulhat, hogy a megvásárolni kívánt termék csak előzetes megrendelést követően érhető el.

A Promócióban a Gardena robotfűnyírógépeken kívül más GARDENA termékek nem vesznek részt. A jelen Promóció más kedvezménnyel/szolgáltatással nem vonható össze.

5. Az utólagos vételárkedvezmény érvényesítésének szabályai

Az utólagos vételárkedvezmény kizárólag a 2017. május 1-je és augusztus 31-e között a 4. pontban felsorolt üzletláncokhoz tartozó magyarországi áruházak bármelyikében vagy bármely GARDENA szakkereskedésben megvásárolt GARDENA robotfűnyíróra érvényesíthető az alábbi feltételek mellett:
a.) Amennyiben a Résztvevő a Promóciós időszak alatt megvásárolt egy GARDENA robotfűnyírógépet, jogosult egy alkalommal bruttó 30.000 Ft utólagos vételárkedvezményt igényelni a termék megvásárlását igazoló blokk/számla Szervező felé történő, az alábbi 5.b) pont szerinti ún. Regisztrációs csomagban való internetes űrlapon vagy postai úton történő visszaküldése mellett. A Regisztrációs csomag részét képező Regisztrációs űrlapon vagy lapon fel kell tüntetni az utólagos vételárkedvezményt érvényesíteni kívánó Résztvevő nevét/cégnevét, magyarországi lakcímét/székhelyét vagy levelezési címét, bankszámlaszámát, bankszámlájának tulajdonosát és bankja nevét. Kérjük, hogy nevén és címén kívül telefonszámát és e-mail címét is adja meg számunkra a Regisztrációs űrlapon vagy lapon feltüntetve, mert azok megadása nagymértékben segíti a kapcsolatfelvételt bármely probléma esetén.
b.) A Regisztrációs csomagnak meg kell felelnie az alábbi együttes feltételeknek:
• tartalmaznia kell a GARDENA robotfűnyíró megvásárlását igazoló eredeti blokk másolatát vagy számlát a 4. pontban felsorolt üzletláncokhoz tartozó üzletek vagy GARDENA szakkereskedések bármelyikéből, 2017. május 1. és augusztus 31. közötti vásárlási időponttal;
• tartalmaznia kell a pénzvisszafizetéshez szükséges személyes és banki adatokat, hogy az utalás meg tudjon valósulni;
• a Résztvevőnek legkésőbb 2017. szeptember 15. napján 24:00 óráig postára kell adnia – egyidejűleg megadva az 5.a.) pont szerint adatait - a Regisztrációs csomagot a következő postacímre:
HUSQVARNA Magyarország Kft. 1044 Budapest, Ezred u. 1-3. vagy ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot az alábbi internetes címen: http://www.gardena.com/hu/garden-life/campaigns/cashback/.

c.) A Regisztrációs csomagokat a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül vizsgálja meg a Szervező, hogy azok megfelelnek-e a jelen 5. pontban meghatározott minden követelménynek és amennyiben igen, úgy a pénzt további 15 munkanapon belül banki átutalás útján juttatja el a Résztvevőnek. Amennyiben a magányszemély Résztvevő nem kívánja megadni a banki átutaláshoz szükséges adatait, úgy kérheti, hogy a Szervező postai úton jutassa el számára a Promóció keretein belül meghatározott 30 000 Ft-ot. Ehhez szükséges, hogy a Regisztrációs űrlapon vagy a Regisztrációs lapon a “Megjegyzés” rovatban tűntesse fel, hogy postai úton kéri a kifizetést. Amennyiben a beküldött blokk/számla egynél több a promócióban szereplő termék megvásárlását igazolják, az utólagos vételárkedvezmény abban az esetben is csak egy termékre érvényesíthető.
d.) A blokkon/számlán történt bármely szabálytalan javítás, törlés vagy átírás, illetve bármely adat olvashatatlanná tétele vagy valótlan illetve hiányos adatközlés esetén az utólagos vételárkedvezmény nem érvényesíthető.
e.) Egy Résztvevő csak egy alkalommal és csak egy darab termékvásárlással regisztrálhat és vehet részt a Promócióban.

6. Pénzvisszafizetés teljesítése

Az utólagos vételárkedvezményt az 5. pontban foglaltak szerint érvényesítő Résztvevők a Regisztrációs csomagban beküldött hiánytalanul kitöltött regisztrációs lap, valamint a vásárlást igazoló blokk/számla ellenében banki átutalás, vagy kérés esetén belföldi postai kifizetési utalvány útján kapják kézhez a Magyar Posta Zrt. vonatkozó Üzletszabályzata szerint.

A Szervező nem vállal felelősséget a pénzvisszafizetés olyan okból történő
meghiúsulásáért, amely
• a Fogyasztó által megadott személyes adatok esetleges hibájából, hiányosságából vagy az 5. pont szerint beküldött Regisztrációs csomag postai elveszéséből illetve kézbesítésének a Résztvevőnek felróható meghiúsulásából megszármazik;
• amiatt következik be, hogy vitássá válik, ki tekinthető a beküldött blokk/számla jogos tulajdonosának, mely esetben a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy visszatartsa a pénzvisszafizetés teljesítését mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

Az utólagos vételárkedvezményt érvényesíteni kívánó Résztvevő köteles együttműködni a Szervezővel, hogy a pénzvisszafizetés teljesítésére a jelen Szabályzat szerint sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Résztvevő nem tesz eleget és emiatt a teljesítés meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

A Szervező jogosult a Promócióból kizárni azt a Résztvevőt, aki a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével vagy egyéb tisztességtelen módon próbál meg utólagos vételárkedvezményt érvényesíteni. A tisztességtelen magatartást tanúsító személyek kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

7. Adózás

Az utólagos vételárkedvezmény teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi esetleges adót és egyéb közterhet, valamint a pénzvisszafizetés teljesítésének utalási vagy postai költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Regisztrációs csomag postázásának költségei, a Promócióban részt vevő termékek megvásárlásával összefüggő költségek) a Résztvevőt terhelik.

8. Adatkezelés

A jelen Részvételi és adatkezelési szabályzat szerinti minden adatszolgáltatás önkéntes. Azok a Résztvevők, akik Promócióban részt vesznek, tudomásul veszik, és részvételükkel önkéntesen és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
a.) a Szervező, mint adatkezelő a Résztvevő által megadott személyes adatokat (név, lakcím, vagy levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, bankszámla tulajdonos neve, bankszámlához tartozó bank neve) a Promócióval összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció, valamint az utólagos vételárkedvezmény teljesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) rendelkezéseinek megfelelően kezelje,
b.) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen szabályzat minden rendelkezését.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló többször módosított 2003. évi C. törvény alapján a jelen Szabályzatban meghatározottak szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz az érintett hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni önmagában a Promócióban való részvétel/regisztráció alapján. A regisztrációval a Résztvevő elismeri, hogy az adatszolgáltatás és a hozzájárulás megadása önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.


A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, ezzel összefüggésben a Szervező az alábbiakról tájékoztatja a Résztvevőt:
Az adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Az adatkezelés célja a Promóció lebonyolítása.
A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, vagy levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, bankszámla tulajdonos neve, bankszámlához tartozó bank neve.

Az adatkezelés időtartama: a Promóció lebonyolításáig (adatkezelési cél eléréséig) tart.
A kezelt adatok elektronikus adatbázisban kerülnek rögzítésre. A kezelt adatokat a Szervező, mint adatkezelő arra jogosult munkavállalói ismerhetik meg, kizárólag a Promóció teljesítése céljából és az ahhoz szükséges mértékben. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá. A Szervező, mint adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát, ennek keretében megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezelő informatikai rendszere és hálózata megfelelően védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a biztonságról jelszavas védelem, tűzfal, szerver biztonsági eljárásokkal gondoskodik. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldásokat biztosítanak, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Annak érdekében, hogy az adatok a véletlen megsemmisülés és sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védettek, illetve üzemzavar esetén helyreállíthatóak legyenek, az adatokról biztonsági mentés készül. Az adatok nem kerülnek továbbításra.


A Résztvevő/érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:
- tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatainak kezeléséről: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Ez a tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatás 2000 Ft költségtérítés ellenében igényelhető. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az adatkezelő az elutasított kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő január 31-ig értesíti. Mindez azt jelenti, hogy Ön bármikor tájékoztatást igényelhet arról, hogy az adatkezelő milyen alapon kezeli az Ön személyes adatait, és az adatkezelő az Ön kérdésére írásban, 25 napon belül köteles válaszolni.

- kérheti a személyes adatainak helyesbítését: ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön azt észleli, hogy az adatai nem helyesek, és ezt jelzi az adatkezelő részére, akkor azt az adatkezelő kijavítja, és ezt követően az Ön által jelzett helyes adatokat alkalmazza.

- kérheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását: a személyes adatot törölni kell, ha (i) kezelése jogellenes; (ii) az érintett kéri; (iii) az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Ezt azt jelenti, hogy Ön bármikor kéreti az adatainak a törlését. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az adatkezelő az elutasított kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő január 31-ig értesíti.


- Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; valamint ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; továbbá törvényben meghatározott egyéb esetben. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.


Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.


Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.


A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.


Az érintettnek fentiekben meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.


Kártérítés és sérelemdíj: Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért, és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.


Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06-1-391-1400.
Telefax: 06-1-391-1410.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Résztvevőnek a tájékoztatás vagy egyéb jogorvoslat iránti igényét a Szervező felé az info.gardenahu@husqvarnagroup.com e-mail címen jelezheti.


A megadott személyes adatok kezelője a Szervező, a Husqvarna Magyaroszág Kft. A Szervező adatkezelés-bejelentési kérelme alapján a NAIH a jelen szabályzat szerinti adatkezelést a következő adatkezelési nyilvántartási számon nyilvántartásba vette: NAIH-117614/2017.


A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a szükséges adatok törlését az utólagos vételárkedvezmény teljesítése előtt kérelmezi.

9. Kapcsolat

A jelen Részvételi és promóciós szabályzat elérhető a www.gardena.hu weboldalon, a Promócióval kapcsolatban pedig tájékoztatás kérhető a +36 1 414 20000-as, nem emelt díjas hívószámú telefonszámon hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 13 óra között vagy a info.gardenahu@husqvarnagroup.com e-mail címen.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Promóciót előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, felfüggessze vagy visszavonja. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, különösen a www.gardena.hu weboldalon. A Promóció módosítása, felfüggesztése vagy visszavonása miatt egyetlen érdekelt személy sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a Promóció folytatásának kérésére, a Szervező kizár mindféle kártérítési, kártalanítási igényt ezzel kapcsolatban.

A Promócióival kapcsolatos panaszok a Szervezőhöz kizárólag elektronikus úton nyújthatók be a info.gardenahu@husqvarnagroup.com e-mail címre, a panasz alapjául szolgáló esemény bekövetkezésétől számított 2 napon belül.
A panaszban fel kell tüntetni a Résztvevő vezeték- és keresztnevét, pontos levelezési címét, e-mail címét valamint a panasz részletes leírását illetve alapját. Azon panaszok, melyek nem felelnek meg ezen feltételeknek, nem kerülnek elbírálásra. A panaszokat a Szervező bírálja el azok kézhezvételét követő 7 napon belül. A Szervező döntése a panaszt illetően végleges, ellene jogi eljárás nem indítható és nem fellebbezhető. A panaszost a Szervező a döntéséről írásban értesíti (postai úton, vagy e-mail formájában).

10. Egyéb rendelkezések

A vásárlást igazoló adatok (AP-kód, vásárlás időpontja, vásárlás végösszege) csak egy alaklommal és csak egy személy regisztrációjához használható fel. Amennyiben bárki egy már érvényesen leadott regisztrációt követően ismételten ugyanazokkal a vásárlási adatokkal (AP-kód, vásárlás időpontja, vásárlás végösszege) megkísérli a játékban történő regisztrációt, abban az esetben a már korábban érvényesen leadott regisztráció érvényét veszti, és a többször regisztrált nyugta/blokk a játékból kizárásra kerül. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából/promóciójából kizárja azt a személyt, aki a jelen Promóció során bizonyítottan a játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az internetes regisztráció sikeressége függhet a kiszolgáló technológiától, ily módon a regisztrációt kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a regisztráció nem sikerül vagy késedelmet szenved.

Szervező kizárja továbbá a felelősségét a regisztráció során a regisztráló személy által szolgáltatott adatok hibás, vagy hamis volta miatt. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha a Résztvevő adatai időközbeni megváltozása az utólagos vételárkedvezmény nyújtását lehetetlenné teszi. Hibás adatokkal történő regisztráció utólagos kijavítására Promóció lezárását követően nincs lehetőség, az ebből eredő igényeket a Szervező kifejezetten kizárja.

A jelen Promócióra nem terjed ki rá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991, év XXXIV. szóló törvény hatálya.

A jelen Promócióban a magánszemély Résztvevők részére biztosított utólagos vételárkedvezmény az Szja tv. 1. számú melléklet 8.14. pontja alapján adómentes bevételnek minősül.

A Szervező kizárja felelősségét a játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.


2017. május 1. Husqvarna Magyarország Kft.

1. Melléklet - Regisztrációs lap
Inspiráló kertészeti tippek Iratkozzon fel a GARDENA havi hírlevelére!