Soubory cookie používáme pro zlepšení vašich zkušeností na našich webových stránkách. Budete-li pokračovat v prohlížení těchto webových stránek, souhlasíte s používáním souborů cookie. Přečtěte si více Soubory cookie

Obecně
Tyto webové stránky a všechny podřízené stránky (společně dále jen „Stránky“) jsou publikovány a spravovány společností Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH nebo společnostmi patřícími do jejich skupiny, jejich dceřinými společnostmi nebo organizačními složkami (společně dále jen jako „ GARDENA “). Vaše používání Stránek podléhá právně závazné smlouvě uzavřené mezi Vámi a GARDENA („Smlouva“). Dále jsou uvedeny podmínky Smlouvy („Smluvní podmínky“). Používáním Stránek potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili a že souhlasíte se Smluvními podmínkami a se všemi souvisejícími dokumenty. Je důležité, abyste si je pečlivě přečetli. Pokud se Smluvními podmínkami a s kterýmkoli ze souvisejících dokumentů nesouhlasíte, nesmíte Stránky používat.

Licence
Podle podmínek stanovených touto Smlouvou Vám GARDENA uděluje nevýhradní, nepřenositelná, omezená práva na přístup, používání a zobrazování těchto Stránek a materiálů na něm obsažených. Souhlasíte s tím, že nepřerušíte nebo se nepokusíte přerušit jakýmkoli způsobem provoz Stránek. GARDENA Vás opravňuje k zobrazování a stahování informací („Materiálů“) ze Stránek pro Vaše osobní, nekomerční použití, není-li výslovně uvedeno jinak v Social Media Newsroom. Toto oprávnění neznamená převod vlastnického práva k Materiálům nebo kopírování Materiálů a podléhá následujícím omezením: 1) musíte zachovat na všech kopiích stažených Materiálů veškeré informace o autorských právech a dalších vlastnických právech obsažených v Materiálech; 2) nesmíte Materiály žádným způsobem upravovat nebo reprodukovat nebo veřejně vystavovat, používat či šířit nebo je jinak používat nebo využívat pro komunikaci za jakýmkoli veřejným nebo komerčním účelem; a 3) nesmíte předat Materiály žádné jiné osobě, aniž byste ji upozornili na povinnosti vyplývající z těchto Smluvních podmínek a dotyčná osoba s nimi souhlasila. Potvrzujete, že budete vázáni všemi doplňkovými omezeními zobrazenými na Stránkách, které mohou být čas od času aktualizovány.

Odpovědnost uživatele
Prohlašujete a odpovídáte za to, že budete Stránky používat ve shodě s těmito Smluvními podmínkami včetně zákonů a ustanovení této Smlouvy a že budete dodržovat všechny stávající i budoucí zásady a pravidla Stránek. Souhlasíte s tím, že nebudete Stránky využívat k následujícím činnostem: (a) přenášet nevyžádanou poštu nebo nevyžádanou komunikaci; (b) předstírat, že zastupujete GARDENA nebo někoho jiného nebo dovolit třetí straně, aby se vydávala za Vás; (c) falšovat záhlaví nebo jinak manipulovat s identifikačními prvky s cílem zakrýt původ libovolného dokumentu přenášeného prostřednictvím Stránek; (d) předstírat Váš vztah s osobou nebo subjektem; (e) jednat způsobem, který negativně ovlivní schopnost jiných uživatelů používat Stránky; (f) účastnit se aktivit, které porušují platné zákony, (g) vystavovat nebo přenášet libovolný materiál, který jakýmkoli způsobem narušuje práva ostatních majitelů, nebo který je nezákonný, urážlivý, pomlouvačný, vulgární nebo jinak napadnutelný, nebo který obsahuje reklamu nebo navádění s ohledem na produkty či služby nebo (h) shromažďovat nebo ukládat osobní údaje o uživatelích dokud vás tito uživatelé specificky neautorizují.

Ochrana osobních údajů
Informace o zásadách ochrany osobních údajů GARDENA a o shromažďování a zacházení s osobními údaji naleznete v [BUDE DOPLNĚNO]. Souhlasíte s tím, že Vaše údaje a osobní informace budou používány ve shodě se Zásadami ochrany osobních údajů GARDENA.

Změny
GARDENA si vyhrazuje právo dle svého vlastního rozhodnutí změnit, upravit, přidat nebo odebrat jakoukoli část této Smlouvy vcelku nebo po částech a bez předchozího upozornění. Změny této Smlouvy budou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na Stránkách. Pokud budete nadále používat Stránky po zveřejnění změn Smlouvy, bude to považováno za vyjádření souhlasu s těmito změnami.

Práva k duševnímu vlastnictví
Potvrzujete a souhlasíte s tím, že veškerá práva k duševnímu vlastnictví (včetně, mimo jiné, autorských práv, patentů, know-how, důvěrných informací, práv k databázím a práv k ochranným známkám nebo designům registrovaným i neregistrovaným) na těchto Stránkách patří GARDENA nebo osobám, které jí udělili příslušnou licenci. Dobrá pověst a práva k duševnímu vlastnictví vzniklá použitím těchto práv k duševnímu vlastnictví patřících GARDENA zůstanou majetkem společnosti GARDENA. Stránky včetně všech Materiálů jsou celosvětově chráněny autorskými právy a smluvními ustanoveními. Souhlasíte s tím, že budete při používání Stránek a všech Materiálů dodržovat veškerá celosvětová autorská práva a zabráníte neoprávněnému kopírování Materiálů. GARDENA Vám neuděluje žádná výslovná ani předpokládaná práva týkající se patentů, designů, ochranných známek, autorských práv nebo předpisů na ochranu obchodního tajemství. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že nebudete – a nic v těchto Smluvních podmínkách vás neopravňuje – používat ochranné známky, obchodní názvy, značky služeb, loga, názvy domén nebo jiné význačné rysy značky GARDENA jinak, než jak je výslovně uvedeno v Trade Mark List GARDENA. Uvědomte si, že žádné informace, nevyžádané návrhy, nápady či jiné zaslané informace nebudou považovány za důvěrné či nevlastnické. Zasláním informací či materiálů, s výjimkou Prohlášení o patentech popsaném v Zásadách společnosti Husqvarna týkajících se nakládání s nevyžádanými informacemi, udělujete GARDENA neomezené, bezplatné, nevratné a celosvětové svolení k použití, reprodukci, zobrazení, předvádění, úpravám, přenosu a šíření těchto materiálů nebo informací, a také souhlasíte s tím, že GARDENA může použít libovolné nápady, koncepty, know-how nebo metody, které nám zašlete za libovolným účelem. Další informace naleznete v Gardena Policy Regarding Consideration of Unsolicited Ideas.

Software
Jakýkoli software, který může být k dispozici ke stažení na těchto webových stránkách („Software“), je chráněn autorskými právy GARDENA nebo jejích dodavatelů. Použití tohoto Softwaru se řídí podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem, pokud existuje, která je přiložena k Softwaru („Licenční smlouva“) nebo ji Software obsahuje. Pokud z Licenční smlouvy nevyplývá něco jiného, Software je určen ke stažení pouze koncovými uživateli. Jakákoli reprodukce nebo šíření Softwaru, které nejsou ve shodě s Licenční smlouvou, může mít za následek občanské nebo trestní postihy. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO KOPÍROVÁNÍ NEBO REPRODUKCE SOFTWARU NA JAKÝKOLI JINÝ SERVER NEBO MÍSTO S CÍLEM DALŠÍ REPRODUKCE NEBO OPĚTOVNÉHO ŠÍŘENÍ. NA SOFTWARE JE POSKYTOVÁNA ZÁRUKA POUZE NA ZÁKLADĚ PODMÍNEK V LICENČNÍ SMLOUVĚ. KROMĚ ZÁRUK UVEDENÝCH V LICENČNÍ SMLOUVĚ GARDENA NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY NA SOFTWARE VČETNĚ JAKÝCHKOLI IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK A NEODPOVÍDÁ ZA DODRŽENÍ PODMÍNEK JEHO PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, EXISTENCI K PRÁVNÍMU TITULU K NĚMU, ANI ZA JAKÉKOLI PORUŠOVÁNÍ PRÁV S NÍM SPOJENÝCH.

Další webové stránky
Pro zpříjemnění práce mohou Stránky obsahovat odkazy na internetové stránky, které vlastní, publikují a spravují třetí strany. HUSQVARNA nebude sledovat ani kontrolovat takový obsah na internetových stránkách třetích stran ani nenese odpovědnost za přesnost nebo spolehlivost internetových stránek třetích stran.

Externí odkazy na Stránky
Veškeré odkazy na Stánky musí být písemně schváleny GARDENA s výjimkou následujících odkazů, které GARDENA schvaluje předem: (1) odkaz je pouze textový odkaz obsahující pouze název GARDENA a neobsahující žádné ochranné známky GARDENA nebo jejích poskytovatelů licencí; (2) odkaz „směřuje“ pouze na adresu www.gardena.com a nikoli na na její podstránky; (3) odkaz po aktivování uživatelem zobrazí tuto stránku na celé obrazovce v plně funkčním okně prohlížeče a nikoli v rámečku na propojeném webovém severu; a (4) vzhled, pozice a další aspekty odkazu nemohou vytvořit falešný dojem, že daný subjekt nebo jeho činnost či produkty jsou spojeny s GARDENA nebo jsou jí sponzorovány, ani nepoškodí nebo neomezí dobré jméno spojené s názvem a ochrannými známkami GARDENA nebo Přidružených společností. GARDENA si vyhrazuje právo dle svého uvážení kdykoli obsah s odkazem zrušit.

Vyloučení předpokládaných záruk
Přestože byla věnována velká péče zajištění přesnosti informací a trvalé dostupnosti Stránek, HUSQVARNA nepřebírá v tomto ohledu žádnou odpovědnost. MATERIÁLY MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI A CHYBY V PSANÍ. GARDENA NEODPOVÍDÁ ZA PŘESNOST NEBO ÚPLNOST MATERIÁLŮ NEBO ZA SPOLEHLIVOST JAKÝCHKOLI RAD, NÁZORŮ, PROHLÁŠENÍ NEBO JINÝCH INFORMACÍ ZOBRAZENÝCH NEBO ŠÍŘENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE SPOLÉHAT NA JAKÉKOLI NÁZORY, RADY, PROHLÁŠENÍ, MEMORANDA NEBO INFORMACE POUZE NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO. VEŠKERÝ OBSAH JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ A „JAK JE K DISPOZICI“. GARDENA NEPOSKYTUJE JAKÁKOLI VYJÁDŘENÍ NEBO ZÁRUKY, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ZÁRUK NEBO PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEPORUŠENÍ PRÁV, NEBO POKUD SE TÝČE PROVOZU STRÁNEK NEBO OBSAHU. GARDENA NEODPOVÍDÁ ZA BEZPEČNOST TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK. JSTE SI VĚDOMI, ŽE VEŠKERÉ ZASLANÉ INFORMACE MOHOU BÝT NARUŠENY. GARDENA NEODPOVÍDÁ ZA TO, ŽE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO SERVERY, NA KTERÝCH JSOU PROVOZOVÁNY, NEBO ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE ZASÍLANÁ GARDENA NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ PRVKY. VEŠKERÁ TAKOVÁ TVRZENÍ, ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST JSOU VYLOUČENY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM. VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PLATÍ TAKÉ S OHLEDEM NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN. Informace publikované na těchto webových stránkách mohou obsahovat odkazy nebo křížové odkazy na produkty, služby, atd. GARDENA, které nejsou ve Vaší zemi ohlášeny nebo nejsou dostupné. Přesnost takových informací nelze zaručit, zvláště proto, že mohou být změněny, podléhat specifickým požadavkům nebo dostupnosti, a tyto odkazy nenaznačují, že GARDENA má v úmyslu tyto produkty, služby, atd. ve Vaší zemi uvést na trh. Ohledně takových produktů, služeb, atd. se obraťte na svého místního prodejce. HUSQVARNA si vyhrazuje právo dle svého uvážení měnit, upravovat, přidávat nebo stáhnout z trhu jakýkoli produkt, službu atd., kdykoli a bez předchozího upozornění.

Omezení odpovědnosti za škody
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE GARDENA ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, PENALIZOVATELNÉ, SPECIÁLNÍ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY (VČETNĚ, MIMO JINÉ, ZTRÁTY UŠLÉHO VÝDĚLKU, KONTRAKTU, PŘÍJMŮ, DAT INFORMACÍ NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI) ZPŮSOBENÉ, VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SPOJENÉ S POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍT TĚCHTO STRÁNEK NEBO JEJICH OBSAHU NEBO ZPŮSOBENÉ ČI SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI, A TO I ZA SITUACE, KDYBY BYLA GARDENA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY. KROMĚ ZDE STANOVENÝCH PODMÍNEK GARDENA ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEODPOVÍDÁ ZA CHYBY, NEPŘESNOSTI, CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI NEBO JINÉ VADY NEBO ČASOVOU NESHODU NEBO NEAUTENTICITU JAKÝCHKOLI INFORMACÍ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY SE VZTAHUJE TAKÉ NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN.

Prohlášení o jurisdikci
Stránky jsou řízeny, provozovány a spravovány GARDENA z jejího sídla ve Švédsku. GARDENA netvrdí, že materiály na těchto Stránkách budou vhodné či dostupné pro použití mimo Švédsko. Používání Stránek z území, kde je obsah Stránek považován za ilegální, je zakázáno. Pokud používáte Stránky z místa ležícího mimo Švédsko, odpovídáte za to, že dodržujete místní právní předpisy. Tato Smlouva se řídí zákony Švédského království, aniž by se aplikovaly příslušné kolizní normy. Jakékoli spory vyplývající z této Smlouvy bude řešit v první instanci výhradně Stockholmský okresní soud.

Tyto informace byly naposledy aktualizovány dne 09/03/11.