Soubory cookie používáme pro zlepšení vašich zkušeností na našich webových stránkách. Budete-li pokračovat v prohlížení těchto webových stránek, souhlasíte s používáním souborů cookie. Přečtěte si více Soubory cookie

REACH ("nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek") je regulační rámec Evropské unie pro nakládání s chemickými látkami, který vstoupil v platnost 1. června 2007.

Článek 33, sdílení informací o látkách ve výrobcích

Husqvarna Group poskytuje následující informace o látkách, které Evropská agentura pro chemické látky určila jako kandidáty do přílohy XIV nařízení REACH (tzv. Kandidátský seznam), s koncentrací vyšší než 0,1 hm.% ve výrobcích.

Prohlášení podle REACH, článek 33