Ние използваме бисквитки за подобряване на Вашия комфорт при използването на страницата. Ако продължите да разглеждате страницата, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Научете повече, като прочетете Бисквитки

Общи положения
Този сайт и всякакви негови подсайтове (общо наричани „Сайта”) са публикувани и се поддържат от Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH или компаниите от нейната група, нейните дъщерни дружества или клонове (общо наричани GARDENA). Използването от Ваша страна на Сайта следва да се счита за юридически обвързващо споразумение между Вас и GARDENA („Споразумението”). Следват условията на Споразумението („Условията”). Като използвате Сайта, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и че сте съгласни с Условията и всички свързани документи (правила за поверителност, търговски марки на GARDENA и др.) посочени на Сайта. Важно е да ги прочетете внимателно. Ако не сте съгласни с Условията и всички свързани документи, Вие нямате право да използвате Сайта.

Лиценз
При Условията, уточнени в това Споразумение, GARDENA Ви дава неизключително, непрехвърлимо, ограничено право на достъп, използване и показване на този Сайт и материалите в него. Вие се съгласявате да не прекъсвате и да не се опитвате да прекъсвате работата на Сайта по никакъв начин.

GARDENA ви дава право да разглеждате и използвате информацията („Материали”) на Сайта само за лична, нетърговска употреба, освен ако не е изрично упоменато друго в Gardena Social Media Newsroom. Това оторизиране не представлява прехвърляне на право на собственост върху Материалите и копия на Материалите и подлежи на следните ограничения: 1) вие следва да спазвате по отношение на всички изтеглени копия на Материалите всички авторски права и други съобщения на държателите на правата, съдържащи се в Материалите; 2) нямате право да променяте Материалите по никакъв начин, нито да ги възпроизвеждате или показвате публично, или да ги разпространявате или по друг начин да ги предавате за каквато и да било обществена или търговска цел; и 3) не трябва да прехвърляте Материалите на никакви други лица, освен ако не ги уведомите за задълженията, възникващи по силата на тези Условия, и те се съгласят да ги приемат. Вие се съгласявате да спазвате всички допълнителни ограничения, посочени на Сайта, който може да бъде актуализиран от време на време.

Потребителски гаранции
Вие декларирате и гарантирате, че ще използвате Сайта, спазвайки тези Условия, включително законите и клаузите на това Споразумение, както и че ще спазвате всички съществуващи и бъдещи политики и правила на Сайта. Вие се съгласявате, че няма да използвате Сайта, за да: (a) предавате спам или непоискани съобщения; (б) се представяте за GARDENA или някой друг или разрешавате на трета страна да се представя за Вас; (в) изготвяте заглавия или по друг начин манипулирате идентификатори, за да замаскирате произхода на съдържание, предавано през Сайта; (г) подвеждате по отношение на връзката Ви с дадено физическо или юридическо лице; (д) действате по начин, който се отразява негативно на възможността на другите потребители да използват Сайта; (е) участвате в дейности, които биха нарушили приложим закон, (ж) публикувате или предавате материали, които нарушават по какъвто и да е начин правото на другите или които са незаконни, обидни, клеветнически, вулгарни или по друг начин неприемливи или които съдържат реклама или предлагане по отношение на продукти или услуги, или (з) събирате или съхранявате лични данни за други потребители, освен ако не сте изрично упълномощени от тези потребители.

Поверителност
Информация за практиките за поверителност на HUSQVARNA и обработването на лични данни можете да намерите в Политиката за поверителност на GARDENA. Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат използвани в съответствие с Политиката за поверителност на GARDENA.

Промени
GARDENA си запазва правото, когато е необходимо, да променя, добавя или премахва която и да е част от това Споразумение, изцяло или частично, по всяко време и без предварително предизвестие. Промените в това Споразумение влизат в сила при публикуването им на Сайта. Ако Вие продължите да използвате сайта след публикуване на някоя промяна в това Споразумение, това ще се счита за приемане на тези промени.

Право на интелектуална собственост
Вие признавате и се съгласявате, че всички права върху интелектуална собственост (включително, но не само, авторско право, патенти, ноу-хау, конфиденциална информация, права върху бази данни и права върху търговски марки и дизайн, независимо регистрирани или нерегистрирани) в Сайта са притежание на GARDENA или съответните лицензополучатели. Добрата репутация и правата върху интелектуална собственост, възникващи чрез използването на права върху интелектуална собственост на GARDENA, принадлежат на GARDENA.

Сайтът, включително всички Материали, са обект на авторско право и са защитени от приложимите закони за авторско право и договорни разпоредби. Вие се съгласявате, когато използвате Сайта, включително всички Материали, да спазвате приложимите закони за авторско право и да предотвратявате всякакво неразрешено копиране на Материалите. GARDENA не Ви предоставя изрично или косвено право върху патенти, дизайни, търговски марки, авторско право или търговска тайна.

Вие сте запознат и се съгласявате, че няма да използвате и че нищо в тези Условия не Ви дава право да използвате търговски марки, фирми, знаци идентифициращи услуги, логота, имена на домейни или други отличителни характеристики на марката на GARDENA, с изключение на изрично упоменатото в Списъка с търговски марки на GARDENA.

Молим Ви да обърнете внимание, че всякаква информация, непоискани съобщения, идеи и други изпратени материали ще се считат за неконфиденциални и незащитени. Като изпращате каквато и да е информация или материал, освен при Декларация за информация за патент, както е описано в Политиката на Husqvarna относно разглеждането на непоискани идеи, Вие давате на GARDENA неограничен, освободен от възнаграждение, неотменим и световен лиценз да използва, възпроизвежда, показва, изпълнява, променя, предава и разпространява тези материали или информация и освен това се съгласявате, че GARDENA е свободна да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, които ни изпращате, с каквато и да е цел. За повече информация, моля, вижте Политиката на Husqvarna относно разглеждането на непоискани идеи.

Софтуер
Всякакъв софтуер, който може да се предлага за изтегляне от този уеб сайт („Софтуерът”) е обект на авторско право, притежание на GARDENA и/или нейните доставчици.

Използването на Софтуера се регулира от условията на лицензионния договор с крайния потребител, ако има такъв, който придружава или е включен към Софтуера („Лицензионен договор”). Освен ако не следва друго от Лицензионния договор, Софтуерът се предлага за изтегляне единствено за използване от крайни потребители. Всякакво възпроизвеждане или последващо разпространение на Софтуера, което не е в съответствие с Лицензионния договор, може да доведе до имуществени и наказателни санкции.

БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА ПРЕДХОДНОТО, КОПИРАНЕТО ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА СОФТУЕРА НА КАКЪВТО И ДА Е ДРУГ СЪРВЪР ИЛИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДВАЩО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО.

СОФТУЕРЪТ Е ГАРАНТИРАН, АКО ВЪОБЩЕ ИМА ГАРАНЦИЯ, ЕДИНСТВЕНО СПОРЕД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗИОННИЯ ДОГОВОР. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ГАРАНТИРАНОТО В ЛИЦЕНЗИОННИЯ ДОГОВОР, С НАСТОЯЩОТО GARDENA НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОФТУЕРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ НА ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ.

Други сайтове
За ваше удобство Сайтът може да включва линкове към сайтове в Интернет, които са притежавани, разпространявани и поддържани от трети лица. GARDENA не поема задължение да следи или преглежда Съдържанието на сайтове от трети лица, нито носи отговорност за точността или надеждността на подобни сайтове на трети лица.

Линкове към Сайта
Всички линкове към Сайта трябва да бъдат одобрени писмено от GARDENA, освен когато GARDENA дава своето съгласие за линкове, в които: (i) линкът е само с текст, съдържащ само името "GARDENA", и не съдържа никакви търговски марки, които са притежание на GARDENA или нейните лицензополучатели; (ii) линкът „сочи” само към www.gardena.com, а не към подстраници; (iii) линкът, когато бъде активиран от потребител, показва тази страница на цял екран в напълно работещ и управляем прозорец на браузър, а не в „рамка” на свързания Сайт; и (iv) вида, позицията и други аспекти на линка не могат да създадат погрешно впечатление, че дадено лице или неговите действия или продукти са свързани с или спонсорирани от GARDENA, нито да са такива, че да вредят или уронват добрата репутация, свързана с името и търговските марки на GARDENA или нейните дъщерни дружества. GARDENA си запазва правото да отменя това съгласие за поставяне на връзка по всяко време и по собствено усмотрение.

Изключение от косвени гаранции
Въпреки че са предприети мерки да се осигури точността на информацията на сайта и неговата непрекъсната достъпност, GARDENA не поема отговорност за това. МАТЕРИАЛИТЕ МОЖЕ ДА СЪДЪРЖАТ НЕТОЧНОСТИ И ТИПОГРАФСКИ ГРЕШКИ. GARDENA НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА НА СЪВЕТИ, МНЕНИЯ, ИЗЯВЛЕНИЯ ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ПОКАЗВАНА ИЛИ РАЗПРОСТРАНЯВАНА ЧРЕЗ САЙТА. ВИЕ ПРИЗНАВАТЕ, ЧЕ ВСЯКАКВО УПОВАНИЕ НА ТАКОВА МНЕНИЕ, СЪВЕТ, ИЗЯВЛЕНИЕ, БЕЛЕЖКА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ СЛЕДВА ДА БЪДЕ НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ Е ПРЕДОСТАВЕНО „КАКТО Е” И „СПОРЕД НАЛИЧНОСТТА”. GARDENA ИЗРИЧНО НЕ ПРЕДОСТАВЯ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАБОТАТА НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО. GARDENA НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ И ДЕКЛАРАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАЩИТАТА НА ТОЗИ САЙТ. ВИЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ, ЧЕ ВСЯКА ИЗПРАТЕНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАСЕЧЕНА. GARDENA НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ САЙТЪТ ИЛИ СЪРВЪРИТЕ, КОИТО ПРАВЯТ ТОЗИ САЙТ ДОСТЪПЕН, ИЛИ ЕЛЕКТРОННИТЕ КОМУНИКАЦИИ, ИЗПРАТЕНИ ОТ GARDENA, СА СВОБОДНИ ОТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ОПАСНИ ЕЛЕМЕНТИ. ВСИЧКИ ПОДОБНИ ДЕКЛАРАЦИИ, ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ СА ИЗКЛЮЧЕНИ, ДО СТЕПЕН, В КОЯТО ЗАКОНЪТ ЗАБРАНЯВА ТЯХНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ СЛЕДВА ДА ВАЖИ СЪЩО И ПО ОТНОШЕНИЕ НА САЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА.

Информацията, публикувана на Сайта, може да съдържа препратки или кръстосани препратки към продукти, услуги и т. н. на GARDENA, които не са обявени или достъпни във Вашата страна. Точността на тази информация не може да бъде гарантирана, особено при положение, че тази информация подлежи на промяна, специфични изисквания или достъпност и подобни препратки не предполагат, че GARDENA възнамерява да обявява тези продукти, услуги и др. във Вашата страна. Свържете се с локалния дистрибутор за пълни подробности относно продукти, услуги и др., които може да бъдат достъпни за Вас и за поръчка. GARDENA си запазва правото по своя преценка да променя, добавя и/или изтегля който и да е продукт, услуга и т. н. по всяко време и без предварително предизвестие.

Ограничение на отговорността
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ HUSQVARNA НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕЖДАНА ПОД ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ВРЕДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕДИ ПОРАДИ ЗАГУБА НА БИЗНЕС, ДОГОВОР, ПРИХОД, ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС), ПОСЛЕДВАЩИ В РЕЗУЛТАТ НА, ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ПОРАДИ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ДОРИ И АКО GARDENA Е БИЛА ПРЕДУПРЕДЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ПОДОБНИ ВРЕДИ. В ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА, ПОСТАВЕНИ В НАСТОЯЩОТО, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ HUSQVARNA НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕЖДАНА ПОД ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ, ПРОПУСКИ ИЛИ ДРУГИ ДЕФЕКТИ ИЛИ НЕНАВРЕМЕННОСТ ИЛИ НЕИСТИННОСТ НА КАКВАТО И ДА БИЛА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ТОЗИ САЙТ. ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА СЛЕДВА ДА ВАЖИ СЪЩО И ПО ОТНОШЕНИЕ НА САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ.

Законодателна уредба
Този Сайт се контролира, управлява и администрира от GARDENA от нейните офиси в Швеция. GARDENA не декларира, че материалите в този Сайт са подходящи или достъпни за използване в други места извън Швеция. Достъпът до Сайта от територии, където съдържанието на Сайта е незаконно, е забранен. Ако използвате Сайта от места извън Швеция, вие носите отговорност за спазването на всички местни закони. Законите на Кралство Швеция следва да се прилагат за това Споразумение, с изключение на разпоредбите, противоречащи на приложимото законодателство. Стокхолмският районен съд следва да има изключителна компетентност на първа инстанция за всеки спор, възникващ във връзка с това Споразумение.

Този документ е актуализиран последно на 01/04/11.