Wij gebruiken cookies om uw ervaring met onze website te verbeteren. Door verder te browsen op deze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Lees verder voor meer informatie Cookies

Algemeen
Deze website en eventuele subwebsites ervan (samen de ‘website’ genoemd) worden gepubliceerd en onderhouden door Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH of bedrijven, dochterondernemingen of filialen ervan (samen GARDENA). Uw gebruik van de website is onderhevig aan een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en GARDENA (de ‘overeenkomst’). Hieronder volgen de voorwaarden van de overeenkomst (de ‘voorwaarden’). Door gebruik van deze website geeft u aan dat u de voorwaarden en alle bijbehorende documenten hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee akkoord gaat. Het is belangrijk dat u ze zorgvuldig leest. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden en alle bijbehorende documenten, is het niet toegestaan om de website te gebruiken.

Licentie
Onder de voorwaarden vermeld in deze overeenkomst geeft GARDENA u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte recht van toegang, gebruik en weergave van deze website en de materialen op de website. U gaat ermee akkoord dat u de werking van de website op geen enkele manier onderbreekt of probeert te onderbreken. GARDENA geeft u toestemming om de informatie (‘materialen’) op de website alleen voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik te bekijken en te downloaden, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld in de Gardena Social Media Newsroom. Deze toestemming is geen overdracht van enige titel met betrekking tot de materialen en kopieën van de materialen, en is onderhevig aan de volgende beperkingen: 1) op alle kopieën van de gedownloade materialen dienen alle auteursrechtelijke en andere eigendomsvermeldingen met betrekking tot de materialen behouden te blijven; 2) u mag de materialen op geen enkele manier aanpassen of in het openbaar weergeven, uitvoeren of verspreiden, of op een andere manier gebruiken of bekendmaken voor openbare of commerciële doeleinden; en 3) u mag de materialen niet overdragen aan derden, tenzij u de verplichtingen onder deze voorwaarden vermeldt en deze derden daarmee akkoord gaan. U gaat ermee akkoord dat u zich aan alle aanvullende beperkingen die op de website worden weergegeven zal houden, aangezien de website regelmatig wordt bijgewerkt.

Garanties voor de gebruiker
U verklaart en garandeert dat u de website gebruikt in overeenstemming met deze voorwaarden, inclusief de wetten en voorschriften die op deze overeenkomst van toepassing zijn, en dat u zich houdt aan alle bestaande en toekomstige regels en beleid met betrekking tot de website. U gaat ermee akkoord dat u de site niet gebruikt om: (a) spam of ongevraagde communicaties te versturen; (b) u voor te doen als GARDENA of iemand anders, of om derden toe te staan zich als u voor te doen; (c) koptekst te vervalsen of identificerende elementen op een andere manier te manipuleren om de oorsprong van de inhoud die via deze website wordt overgedragen te verbergen; (d) uw connectie met een persoon of entiteit verkeerd voor te stellen; (e) te handelen op een manier die een negatieve invloed heeft op de mogelijkheid van andere gebruikers om de website te gebruiken; (f) deel te nemen aan activiteiten die in strijd zijn met geldende wetten; (g) materiaal te versturen of over te dragen die op enige manier een inbreuk uitmaakt op de rechten van anderen dan wel illegaal, grof, lasterlijk, vulgair of op andere manier aanstootgevend is of die reclame of aanbiedingen met betrekking tot producten of diensten bevatof (h) persoonsgegevens van andere gebruikers te verzamelen of op te slaan tenzij nadrukkelijk toegestaan door deze gebruikers.

Privacy
U vindt meer informatie over de privacyprocedures en het verzamelen en afhandelen van persoonlijke informatie van GARDENA in het Privacybeleid van GARDENA. U gaat ermee akkoord dat uw gegevens en persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van GARDENA.

Wijzigingen
GARDENA behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht delen van deze overeenkomst te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen, zowel geheel als gedeeltelijk, op elk moment en zonder kennisgeving vooraf. Wijzigingen in deze overeenkomst zijn effectief zodra ze op de website worden vermeld. Wanneer u de website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in deze overeenkomst zijn vermeld, wordt dit beschouwd als uw acceptatie van die wijzigingen.

Rechten van intellectuele eigendommen
U erkent en gaat ermee akkoord dat alle intellectuele eigendomsinclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooien, knowhow, vertrouwelijke informatie, databankrechten en rechten op handelsmerken en tekeningen en modellen, zowel geregistreerd als niet-geregistreerd) op de website van GARDENA of haar licentiehouders toebehoren. Alle rechten van goodwill en intellectuele eigendom die ontstaan door het gebruik van dergelijke intellectuele eigendomsrechten van GARDENA zijn van GARDENA. Op deze website, inclusief alle materialen, zijn auteursrecht van toepassing en de website wordt beschermd door wereldwijde wetten en verdragsbepalingen betreffende het auteursrecht. U gaat ermee akkoord dat u alle wereldwijde wetten en verdragsbepalingen betreffende het auteursrecht naleeft bij het gebruik van deze website, inclusief alle materialen, en dat u het niet-geautoriseerd kopiëren van de materialen voorkomt. GARDENA verleent geen nadrukkelijke of impliciete rechten aan u onder de wetgeving inzake octrooien, tekeningen en modellen, handelsmerken, auteursrecht of handelsgeheimen. U erkent en gaat ermee akkoord om de handelsmerken, handelsnamen, servicemerktekens, logo’s, domeinnamen of andere opvallende merkkenmerken van GARDENA andere dan deze uitdrukkelijk vermeld in de Lijst met handelsmerken van GARDENA niet te gebruiken en u erkent dat niets in deze voorwaarden u hiertoe het recht geeft. Gelieve te noteren dat alle informatie, ongevraagd toegestuurde suggesties, ideeën of andere inzendingen als niet-vertrouwelijk en algemeen (i.e. niet individueel) zullen worden beschouwd. Door het toesturen van informatie of materiaal, tenzij in een verklaring met octrooiinformatie, zoals beschreven in het Husqvarna ‘Beleid met betrekking tot overweging van ongevraagd toegestuurde ideeën’, verleent u GARDENA een onbeperkte, royaltyvrije, onherroepbare en wereldwijde licentie voor gebruik, reproductie, weergave, uitvoering, aanpassing, verzending en distributie van deze materialen of informatie en u gaat er ook mee akkoord dat GARDENA vrij is om eventuele ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons voor welk doel ook toestuurt te gebruiken. Ga voor meer informatie naar Gardena Beleid met betrekking tot overweging van ongevraagd toegestuurde ideeën.

Software
Software die vanaf deze website (de ‘software’) beschikbaar is voor downloaden, is het auteursrechtelijk beschermd werk van GARDENA en/of haar leveranciers.. Het gebruik van de software valt onder de voorwaarden van de (eventueel toepasselijke) licentieovereenkomst voor eindgebruikers, die bij de software wordt geleverd (‘licentieovereenkomst’). Tenzij anders blijkt uit de licentieovereenkomst wordt de software alleen voor eindgebruikers als download ter beschikking gesteld. Elke reproductie of distributie van de software die niet in overeenstemming met de licentieovereenkomst geschiedt, kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke sancties. ZONDER BEPERKING OP HET VOORGAANDE IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR/OP EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF DISTRIBUTIE NADRUKKELIJK VERBODEN. DE SOFTWARE WORDT GEGARANDEERD, WAAR VAN TOEPASSING, ALLEEN VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. BEHALVE WAAR GEGARANDEERD IN DE LICENTIEOVEREENKOMST WIJST GARDENA ELKE GARANTIE EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF, INCLUSIEF ELKE IMPLICIETE GARANTIE EN ALLE VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, TITEL EN NIET-INBREUK.

Andere websites
Voor uw gemak kan de website koppelingen naar websites op het internet bevatten die in eigendom zijn van en worden gepubliceerd en onderhouden door derden. GARDENA doet niets om de inhoud van websites van derden te controleren of te evalueren noch is HUSQVARNA verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van deze websites van derden.

Externe koppelingen naar de website
Alle koppelingen naar de website moeten schriftelijk door GARDENA worden goedgekeurd, behalve dat GARDENA toestemming verleent naar koppelingen waarin: (i) de koppeling alleen tekst met alleen de benaming ‘GARDENA’ bevat en geen handelsmerken van GARDENA of haar licentiehouders; (ii) de koppeling alleen ‘verwijst’ naar www.gardena.com en niet naar onderliggende pagina’s; (iii) de koppeling, bij activering door een gebruiker, de pagina op een volledig scherm weergeeft, in een volledig bruikbaar en navigeerbaar browservenster en niet binnen een ‘frame’ op de gekoppelde website; en (iv) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de koppelingen niet het verkeerde idee creëren dat een entiteit of de activiteiten of producten ervan behoren bij of worden gesponsord door GARDENA noch de goodwill schaden of afzwakken die behoort bij de naam en de handelsmerken van GARDENA of filialen daarvan. GARDENA behoudt zich het recht voor deze toestemming voor koppelingen op elk moment naar eigen inzicht in te trekken.

Uitsluiting van impliciete garantie
Hoewel er met veel zorg is geprobeerd de informatie nauwkeurig te houden en deze website altijd beschikbaar te houden, neemt GARDENA hier geen verantwoordelijkheid voor. DE MATERIALEN KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN EN TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. GARDENA BIEDT GEEN GARANTIE OP DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE MATERIALEN OF DE BETROUWBAARHEID VAN ENIG(E) ADVIES, MENING, VERKLARING OF ANDERE INFORMATIE DIE VIA DE WEBSITE WORDT WEERGEGEVEN OF VERSPREID. U ACCEPTEERT DAT HET VERTROUWEN OP DERGELIJK(E) MENINGEN, ADVIES, VERKLARINGEN, MEMO’S OF INFORMATIE VOLLEDIG OP EIGEN RISICO IS. ALLE INHOUD WORDT GELEVERD ‘AS IS’ EN ‘AS AVAILABLE’. GARDENA WIJST UITDRUKKELIJK ELKE VERKLARING OF GARANTIE IN WELKE VORM DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN DOCH ZONDER BEPERKING VAN ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, NIET-INBREUK OF MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN, AF. HUSQVARNA GEEFT GEEN GARANTIE VOOR OF VERKLARINGEN OVER DE BEVEILIGING VAN DEZE WEBSITE. U ACCEPTEERT DAT ALLE INFORMATIE DIE WORDT VERZONDEN KAN WORDEN ONDERSCHEPT. GARDENA GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE WEBSITE OF DE SERVERS DIE DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR MAKEN OF ELEKTRONISCHE MELDINGEN DIE DOOR HUSQVARNA ZIJN VERZONDEN VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN ZIJN. DERGELIJKE VERKLARINGEN, GARANTIE EN CONDITIES ZIJN UITGESLOTEN, BEHALVE IN DIE MATE DAT DE WET DE UITSLUITING ERVAN VERBIEDT. DEZE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIE IS OOK VAN TOEPASSING OP WEBSITES VAN DERDEN. Informatie die op de website wordt gepubliceerd, kan verwijzingen of kruisverwijzingen naar producten, diensten, etc. van GARDENA bevatten, die niet zijn aangekondigd of beschikbaar zijn in uw land. De nauwkeurigheid van dergelijke informatie kan niet worden gegarandeerd, vooral omdat deze informatie onderhevig is aan veranderingen, specifieke vereisten of beschikbaarheid, en dergelijke verwijzingen impliceren niet dat GARDENA van plan is deze producten, diensten, etc. in uw land aan te bieden. Neem contact op met uw lokale dealer voor alle informatie over de producten, diensten, etc. die voor u beschikbaar zijn en die u kunt bestellen. GARDENA behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht en op elk moment, zonder kennisgeving vooraf, producten, diensten, etc. te wijzigen, aan te passen, toe te voegen en/of terug te trekken.

Beperking van aansprakelijkheid
IN GEEN GEVAL IS HUSQVARNA AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, CONSEQUENTIËLE, STRAFRECHTELIJKE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE (INCLUSIEF EN ZONDER ENIGE BEPERKING SCHADE DOOR VERLIES VAN WERK, CONTRACTEN, WINST, DATA, INFORMATIE OF BEDRIJFSONDERBREKING) ALS GEVOLG VAN, ONTSTAAN UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN, BUITEN OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN, ZELFS ALS GARDENA IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NAAST DE VOORWAARDEN DIE HIERIN WORDEN GESTELD IS GARDENA IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, WEGLATINGEN OF ANDERE DEFECTEN, OF VOOR- OF LAATTIJDIGHEID OF GEBREK AAN AUTHENTICITEIT VAN INFORMATIE OP DEZE WEBSITE. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS OOK VAN TOEPASSING OP WEBSITES VAN DERDEN.

Verklaring met betrekking tot jurisdictie
Deze website wordt geregeld, bewerkt en beheerd door GARDENA vanuit het kantoor in Zweden. GARDENA stelt niet dat de materialen op deze website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten Zweden. Toegang tot de website vanuit landen waar de inhoud van de website illegaal is, is niet toegestaan. Als u toegang tot deze website vanuit locaties buiten Zweden hebt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijke wetgeving. Deze overeenkomst valt onder de wetten van het Koninkrijk Zweden, zonder inachtneming van eventuele provisies met betrekking tot wetsconflicten. De districtsrechtbank van Stockholm heeft de exclusieve jurisdictie in de eerste instantie bij elk geschil dat uit deze overeenkomst ontstaat.

Dit is voor het laatst bijgewerkt op 09/03/11.